Do reklamačního procesu vstupují:

LN-Kosmetika, IČ: 04445708, na straně jedné, dále jen jako prodávající.

Spotřebitel na straně druhé, dále jen jako kupující.

V případě, že kupující obdrží vadné zboží, je neprodleně povinen po zjištění této vady kontaktovat prodávajícího na e-mail nebo telegonicky na:

drycosmetics@gmail.com,  +420 722 301 440

K e-mailu kupující připojí fakturu za zakoupené zboží, kterou najde po přihlášení do e-shopu www.secretofbeauty.com - Můj účet. Popíše závadu a/nebo připojí fotodokumentaci závady, spolu s návrhem na řešení reklamace.

Na takto zaslaný e-mail bude prodávající reagovat nejpozději do 3 dnů.

V této odpovědi na e-mailu kupujícího prodávající navrhne další postup řešení této reklamace. V případě, že to charakter vadného zboží a jeho stav dovolí, může prodávající vyzvat kupující k zaslání vadného zboží zpět prodávajícímu.

Vadné zboží pak řádně zabalené zašle nebo po dohodě přiveze kupující na adresu provozovny prodávající:

LN-Kosmetika s.r.o. , Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 (recepce)

V případě oprávněné reklamace kupujícího, kterou vyřídí prodávající v zákonné lhůtě třiceti dní, zajistí prodávající okamžitou výměnu za bezvadné zboží nebo bude akceptovat návrh kupujícího na vyřešení reklamace. 

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při nevhodném a neodborném zacházení, či na zboží vrácené v obalu, který dostatečně nechrání zboží při přepravě.

Za škody vzniklé při přepravě zboží zakoupeného kupujícím odpovídá přepravce, který dodává zboží kupujícímu na jeho adresu uvedenou při objednávce, a to od doby převzetí zboží od prodávající.

Dbejte tedy následujícího doporučení při převzetí zásilky od přepravce:

Při doručení zásilky je kupující bezprostředně povinen spolu s přepravcem překontrolovat stav zásilky (neporušenost obalu, poškození obalu..).

V případě, že zásilku kupující považuje za vadnou nebo poškozenou, doporučujeme zásilku od přepravce nepřebírat, případně přebrat a sepsat s přepravcem škodní protokol, kde kupující uvede veškerá poškození a nedostatky do škodního protokolu přepravce. 

Je-li s přepravcem sepsán škodní protokol o poškození doručené zásilky, je potřeba tuto skutečnost sdělit neprodleně prodávající na email drycosmetics@gmail.com a připojit škodní protokol do zasílané zprávy.

Pokud poškozenou zásilku od přepravce kupující nepřebere z důvodu, že neposkytl při převzetí zaslaného zboží přepravci součinnost nebo zásilku nepřevzal záměrně a tato zásilka bude zaslána zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na dopravu zboží ke kupujícímu a zpět. 

V případě, že kupující potvrdí přepravci svým podpisem převzetí zásilky bez výhrad, nemá žádný nárok na dodatečnou reklamaci, poškozené zásilky.